BẢNG GIÁ XE

Honda Jazz 1.5 RS – 624.000.000 VNĐ                                                                        Xem chi tiết   

Honda Jazz 1.5 VX – 594,000,000 VNĐ                                                                        Xem chi tiết

Honda Jazz 1.5 V – 544,000,000 VNĐ                                                                          Xem chi tiết

Honda Brio G – 418.000.000 VNĐ                                                                                 Xem chi tiết   

Honda Brio RS – 448,000,000 VNĐ                                                                               Xem chi tiết

Honda Brio RS OP1 – 450,000,000 VNĐ                                                                       Xem chi tiết


Honda City 1.5 TOP – 599,000,000 VNĐ –                                                                     Xem chi tiết

Honda City 1.5 – 559,000,000 VNĐ –                                                                             Xem chi tiết

Honda Civic 1.5 Turbo RS – 929,000,000 VNĐ                                                         Xem chi tiết

Honda Civic 1.8G – 789,000,000 VNĐ                                                                           Xem chi tiết

Honda Civic 1.8E – 729,000,000 VNĐ                                                                            Xem chi tiết

Honda Accord 2.4 – 1,203,000,000 VNĐ                                                                       Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 L – 1,083,000,000 VNĐ                                                                       Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 G – 1,013,000,000 VNĐ                                                                       Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 E – 973,000,000 VNĐ                                                                          Xem chi tiết

Honda Odyssey 2.4 – 1,990,000,000 VNĐ                                                                    Xem chi tiết